Facebook Twitter Google RSS

Статут Асоціаціі

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими Зборами
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ БЛОГЕРІВ»
«____» ________2015 року
Протокол № 1


СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ БЛОГЕРІВ»

Одеса – 2015


СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ БЛОГЕРІВ»


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ БЛОГЕРІВ» (надалі іменується «Асоціація») діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про громадські об’єднання» та діючого законодавства України.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ БЛОГЕРІВ» є громадською організацією, що відповідно до своїх завдань та напрямків діяльності об’єднує осіб для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, творчих і культурних прав та інтересів.
1.2. Асоціація створена без мети отримання прибутку. Засновники (учасники) Федерації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.
1.3. Асоціація утворюється як громадське об’єднання для набуття всеукраїнського статусу в порядку, визначеному законодавством України. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України. Асоціація створена на невизначений термін.
1.4. Діяльність Асоціації фінансується за рахунок вступних і членських внесків Учасників (Членів) Асоціації, пасивних доходів відповідно до податкового законодавства, дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення змагань, семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів, отримання грантів та іншої допомоги.
1.5. Асоціація утворюється і діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх учасників (членів), прозорості, відкритості та публічності.
1.6. Асоціація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
1.7. Засновниками Асоціації є:
Бігдан Ігор Миколайович [реквізити], Беспалов Максим Геннадійович [реквізити], Лапін Денис Геннадійович [реквізити], Лещенко Андрій Вікторович [реквізити], Майборода Костянтин Костянтинович [реквізити], Найдіс Антоніна Миколаївна [реквізити], Файфурка Орест Степанович [реквізити]

2. НАЙМЕНУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ


2.1. Повне найменування Асоціації

2.1.1. Українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ БЛОГЕРІВ»;
2.1.2. Англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «ASOCIATIAN OF INDEPENDЕNT BLOGERS»;
2.2. Скорочене найменування Асоціації:
2.2.1. Українською мовою: «АНБ»
2.2.2. Англійською мовою: «AIB»


3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ


3.1. Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.
3.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, вступати у відносини з іншими суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами, організаціями.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ТА УЧАСНИКІВ (ЧЛЕНІВ)
4.1. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях Учасників (Членів).
4.2. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Асоціації, як і Асоціація не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.
4.3. Учасники (члени) Асоціації не мають права на частку майна Асоціації та не відповідають за її зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Асоціації не підлягають розподілу між його учасниками (членами) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника (члена) Асоціації, її посадових осіб (крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи).

5. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ


5.1. Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих і культурних прав та інтересів та сприяння розвитку дієвої мережі блогерів, громадських активістів для реалізації проектів та розвитку громадянського суспільства в Україні.
5.2 Основними напрямами діяльності Асоціації є:
- розвиток, заохочення, зростання та координація блогів, організація та підтримка тематичних проектів, організований обмін інформацією між блогерами;
- розвиток та підтримка будь-яких форм співробітництва з усіма блогерами, зокрема на міжнародному рівні, з метою постійного вдосконалення, розвитку та підтримки блогерів в Україні;
- сприяння проведенню навчання блогерів: підвищення писемного рівня та поширення професійних стандартів;
- заборона цензури та забезпечення свободи слова в мережі Інтернет;
- правовий і соціальний захист членів Асоціації;
- допомога в організації роботи осередків Асоціації в порядку, передбаченому законодавством України;
- об'єднання зусиль членів Асоціації з метою підвищення ефективності їх діяльності, захисту їх соціально - економічних, правових, творчих та інших інтересів, координація їх діяльності;
- отримання та надання грантів, проведення конкурсів, акцій, конференцій, семінарів для розвитку інформаційної мережі та підвищення рівня блогерів в Україні;
- створення та забезпечення сайтів, програм та платформ для всіх блогерів;
- надання інформаційної, правової та іншої допомоги блогерам;
- забезпечення інформаційної підтримки українських блогерів та розвиток свободи слова в Україні.
6. УЧАСНИКИ (ЧЛЕНИ) АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ (ЧЛЕНІВ) АСОЦІАЦІЇ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) У АСОЦІАЦІЇ.


6. 1. Учасники (члени) Асоціації.
6.1.1. Асоціація має бути вільною для вступу (виходу) нових учасників (членів).
6.1.2. Асоціація будується на засадах індивідуального членства.
6.1.3. Індивідуальними учасниками (членами) Асоціація можуть бути фізичні особи, які визнають Статут Асоціації, своєчасно сплачують вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Асоціації.
6.1.4. Учасниками (членами) Асоціації є її засновники, а також інші особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації.
6.1.5. Засновники Асоціації та дійсні члени Асоціації, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її учасників (членів).
6.1.6. В Асоціації встановлюється дві категорії учасників (членів): дійсне та асоційоване.
Членство у Асоціації чинне:
а) для дійсних учасників (членів) – після прийняття рішення Загальними зборами Асоціації;
б) для асоційованих учасників (членів) – після прийняття рішення Президентом Асоціації.
Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.
6.1.7. Учасники (Члени) Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціації у порядку, встановленому цим Статутом.
6.1.8. Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються Статутом Асоціації та рішеннями Загальних зборів Асоціації.
6.1.9. Заяви та скарги членів Асоціації щодо усіх дій та бездіяльності, рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляд скарг з усіх питань діяльності Асоціації вирішуються Загальними зборами Асоціації в порядку, встановленому внутрішніми положеннями Асоціації.
6.2. Права та обов’язки Учасників (Членів) Асоціації.
6.2.1. Дійсні учасники (члени) Асоціації мають право:
а) брати участь в Загальних зборах та Асамблеї Асоціації з правом голосу;
б) вибирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
в) на запрошення Президента Асоціації приймати участь у засіданнях органів Асоціації;
г) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціації;
ґ) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Президента Асоціації, отримувати інформацію про плани і програми Асоціації;
д) звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;
е) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена.
6.2.2. Асоційовані учасники (члени) Асоціації мають право:
а) брати участь в Асамблеї Асоціації. Асоційовані члени беруть участь в Асамблеї Асоціації з правом голосу;
б) бути обраними до органів управління Асоціації;
в) звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;
г) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її учасника (члена);
д) вносити на розгляд Президента Асоціації пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації;
є) приймати участь в поточній діяльності Асоціації.
6.2.3. Члени Асоціації зобов’язані:
а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів, Асамблеї та Президента Асоціації;
б) приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації та зобов’язані виконувати рішення Асоціації;
в) своєчасно вносити вступні і членські внески;
г) керуватися в своїй діяльності засадами добропорядності, етики та ділової репутації;
д) дбати про добре ім’я Асоціації;
є) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації.
6.3. Порядок набуття та припинення членства Учасниками (Членами) Асоціації.
6.3.1. Прийом у члени Асоціації та переведення до категорії дійсного члена здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поданої до Асоціації заяви.
6.3.2. Дійсними членами Асоціації є Засновники Асоціації та інші особи, відносно яких прийнято рішення Загальних зборів про прийняття до дійсних членів Асоціації.
6.3.3. Факт вступу до Асоціації асоційованого члена Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство Асоціації.
6.3.4. Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, переведення у дійсні члени і вихід з неї, форма свідоцтва про членство в Асоціації встановлюються Загальними зборами Асоціації.
6.3.5. Дійсними членами Асоціації після реєстрації Асоціації можуть бути особи, що мають достатній термін перебування в якості асоційованого члена Асоціації і вносять суттєвий вклад в розвиток Асоціації.
6.3.6. Заява про прийом у дійсні члени Асоціації розглядається Президентом, який приймає рішення щодо розгляду заяви Загальними зборами. Рішення про прийом у дійсні члени приймається не менш як 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах дійсних членів Асоціації.
6.3.7. Асоційоване членство в Асоціації наступає після прийняття рішення Президентом Асоціації.
6.3.8. Рішення про прийняття в асоційовані члени Асоціації та про виключення приймаються одноособово Президентом Асоціації і є його виключною компетенцією. Рішення Президента з питань асоційованого членства є остаточним і оскарженню не підлягають.
6.3.9. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.
6.3.10. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:
1) учасник (Член) Асоціації помирає, припиняє діяльність в порядку, визначеному законодавством України;

2) учасник не виконує обов’язків, передбачених цим Статутом, законодавством України, установчими документами Асоціації, рішеннями Загальних зборів Асоціації та Президента Асоціації.

6.3.11. Будь-який член Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Президенту Асоціації.
Членство в Асоціації припиняється:
а) для дійсного члена – після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Асоціації;
б) для асоційованого члена – після прийняття відповідного рішення Президентом Асоціації.
6.3.12. При виході чи виключенні члена Асоціації внесені членом Асоціації вступні та членські внески Асоціацією не повертаються.

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ


7.1. Загальні положення про органи управління
7.1.1. Керівними органами Асоціації є Загальні збори Асоціації, Асамблея Асоціації, Президент Асоціації, Ревізійна комісія Асоціації.
7.1.2. Одноособовим виконавчим органом та керівником Асоціації є Президент Асоціації, який обирається і звільняється за рішенням Загальних зборів Асоціації.
7.1.3. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації.
7.2. Загальні збори Асоціації.
7.2.1. Загальні збори Асоціації є вищим органом управління, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.
7.2.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є:
а) прийняття Статуту Асоціації, а також внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
б) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;
в) визначення кількісного та персонального складу Ревізійної комісії;
г) затвердження річних звітів, Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень;
ґ) призначення та звільнення Президента Асоціації;
д) визначення розмірів вступних і членських внесків;
е) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності Президента Асоціації;
є) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації;
ж) прийняття рішень про прийняття та виключення дійсних членів Асоціації;
з) розгляд усіх спорів, що випливають з управління та діяльності Асоціації та її органів;
і) затвердження внутрішніх положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації;
к) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії;
ж) створення відокремлених підрозділів, осередків, представництв, постійно діючого третейського суду при Асоціації;
На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути будь-які інші питання діяльності Асоціації.
Загальні збори можуть передавати окремі питання, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Президенту Асоціації чи Асамблеї Асоціації.
7.2.3. Право участі в загальних зборах належить дійсним членам Асоціації. Загальні збори Асоціації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 60 відсотків від загальної кількості дійсних членів Асоціації.
Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації, крім випадків, визначених цим Статутом. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос Президента Асоціації є вирішальним.
7.2.5. Рішення про прийняття Змін до Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх на засіданні Загальних зборів Асоціації.
7.2.6. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Асоціації та її органів.
7.2.7. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Президентом Асоціації не рідше одного разу на п’ять років. Члени Асоціації письмово, за допомогою телефонограми чи факсу повідомляються про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один тиждень до дня їх скликання.
7.2.8. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається Президентом Асоціації з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.
7.2.9. Рішення Загальних зборів Асоціації підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів та скріплюються печаткою Асоціації. Рішення Загальних зборів Асоціації є конфіденційною інформацією.
7.2.10. Загальні збори Асоціації звітують перед його дійсними членами один раз на п’ять років.
7.3. Асамблея Асоціації
7.3.1. Асамблея Асоціації є колегіальним дорадчим органом, який вирішує поточні питання та напрямки діяльності Асоціації.
7.3.2. До складу Асамблеї Асоціації входять усі дійсні та асоційовані члени Асоціації.
7.3.3. До компетенції Асамблеї Асоціації належить:
а) обговорення основних поточних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;
в) обговорення кандидатур Президента Асоціації та Ревізійної комісії;
г) обговорення внутрішніх положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації;
д) обговорення нових напрямків діяльності Асоціації;
є) обговорення необхідності створення осередків, представництв;
ж) заслуховує річні звіти Президента Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації.
Асамблея Асоціації не може вирішувати питання, які належать до компетенції Загальних зборів Асоціації.
7.3.4. На Асамблеї Асоціації кожний член Асоціації має один голос.
7.3.5. Асамблея Асоціації правомірна вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на ній присутні не менше 1/2 кількості членів Асоціації.
Рішення Асамблеї Асоціації приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Асоціації. При рівності голосів голос Президента Асоціації є вирішальним.
7.3.6. Рішення Асамблеї Асоціації мають дорадчий характер для органів Асоціації і мають бути враховані як дорадчі при прийнятті рішень іншими органами.
7.3.7. Чергова Асамблея Асоціації скликається Президентом не рідше одного разу на п’ять років. Члени Асоціації письмово, за допомогою телефонограми чи факсу повідомляються про скликання Асамблеї та порядок денний не пізніше, як за чотирнадцять днів до дня їх скликання.
7.3.8. Рішення про скликання позачергової Асамблеї Асоціації приймається Президентом Асоціації з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.
7.3.9. Рішення Асамблеї Асоціації оформлюються Протоколом, що підписуються Головою та Секретарем Зборів Асамблеї та скріплюються печаткою Асоціації. Рішення Асамблеї Асоціації є конфеденційною інформацією.
7.3.10. Асамблея Асоціації звітує перед Загальним зборами Асоціації один раз на п’ять років.
7.4. Президент Асоціації.
7.4.1. Президент Асоціації є одноособовим виконавчим органом Асоціації, який обирається Загальними зборами відкритим голосуванням простою більшістю голосів строком на 5 років.
7.4.2. Рішення Президента Асоціації, прийняті відповідно до його компетенції, є обов’язковими для всіх членів Асоціації.
7.4.3. Рішення Президента Асоціації приймаються у формі рішень та наказів, підписуються Президентом. Рішення Президента Асоціації є конфеденційною інформацією.
7.4.4. Президент Асоціації:
 • Укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Асоціації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації.
 • Затверджує плани роботи та кошториси Асоціації;
 • Вирішує поточні питання діяльності Асоціації;
 • Приймає рішення про прийняття асоційованого члена Асоціації, припинення асоційованого членства та виключення асоційованого члена;
 • Звітує Загальним зборам Асоціації про її діяльність;
 • Визначає умови оплати праці посадових осіб Асоціації;
 • Розпоряджається майном та коштами Асоціації;
 • Представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.
 • Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Загальними зборами.
 • Подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше одного місяця після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.
 • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації, а також керівників осередків, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, вживає заходи заохочення працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення.
 • Розподіляє обов’язки між працівниками Асоціації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Асоціації.
 • Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цього Статуту.
 • Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях, підприємствах установах, організаціях,органах державної влади та місцевого самоврядування.
 • Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.
 • Координує діяльність органів Асоціації.
 • Контролює роботу Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів.
 • Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами рішень.
7.4.5.У разі відсутності Президента Асоціації чи неможливості виконання ним своїх функцій, тимчасово окремі його повноваження передаються за його особистим рішенням заступнику Президента, що оформлюється наказом Президента.

7.4.6. Президент Асоціації звітує перед Загальними зборами Асоціації про свою діяльність ожин раз на п’ять років. Строк повноважень Президента становить п’ять років.

7.5. Ревізійна комісія Асоціації.
7.5.1. Ревізійна комісія Асоціації ї здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Асоціації, її осередків, представництв та інших підрозділів. Чисельний та персональний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними Зборами Асоціації. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами на 5 (п’ять) років відкритим голосуванням на Загальних Зборах Федерації.
7.5.2. Ревізійна комісія один раз на п’ять років надає Загальним зборам звіт про результати своєї діяльності.
7.5.3. Ревізійна комісія зобов’язана:
Здійснювати перевірку дотримання законодавства України, виконання рішень Загальних зборів Президентом та іншими органами Асоціації.
Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.
7.5.4. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов'язані з виконанням своїх обов'язків можуть компенсуватися Асоціацією за Рішенням Президента.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ


8.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Асоціація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, отримання грантів, допомоги відповідно до закону.
8.2. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших активів створюваних або набутих нею, вартість яких відображається на її балансі.
8.3. Кошти Асоціації формуються із вступних, членських та інших (майнових та немайнових) внесків членів, а також пасивних доходів. Право власності Асоціації реалізовують Загальні збори в порядку, передбаченому законом та статутом Федерації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені на Президента, відокремлені підрозділи або передані громадським спілкам, утвореним Асоціацією.
8.4. Внески членів асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.
8.5. Розмір вступних і членських внесків визначаються Загальними зборами Асоціації. Порядок і форма внесення внесків встановлюються внутрішніми положеннями Асоціації.
8.6. Майно та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України.
8.7. Члени Асоціації можуть добровільно, з метою підтримки її діяльності, вносити додаткові внески, надавати їй благодійну допомогу.
8.8. Розпорядження майном Асоціації здійснюється Загальними Зборами у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.


9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ


9.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів Асоціації.
9.2. Керівник відокремленого підрозділу призначається Загальними зборами.
9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують статутні мету та завдання Асоціації в певній адміністративно-територіальній одиниці, визначеній рішенням Загальними зборами Федерації;
- здійснюють діяльність щодо розвитку блогерства;
- представляють Асоціацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
- використовувати назву та символіку Асоціації для реалізації її завдань;
- отримувати допомогу у реалізації її завдань від учасників Асоціації;
- бути присутнім на Загальних зборах Федерації, Асамблеї Федерації;
- звертатись з клопотаннями до керівних органів Асоціації;
- захист своїх законних прав та інтересів;
- всебічне сприяння від керівних органів асоціації.
9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту, рішень Загальних зборів та Президента Асоціації;
- активно впроваджувати рішення керівних органів Асоціації;
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Федерації та не вчиняти дії, які принижують високе звання Асоціації.
9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів, а також судом в порядку, передбаченому законодавством України.

10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ. РОЗГЛЯД СКАРГ.


10.1. Заяви та скарги членів Асоціації щодо усіх дій та бездіяльності, рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляд скарг з усіх питань її діяльності вирішуються Загальними зборами відкрито на Загальних зборах в порядку, встановленому внутрішнім положенням Асоціації.
10.2. Підготовку до розгляду скарг чи заяв здійснює уповноважений Загальними зборами учасник Асоціації.
10.3. При розгляді скарги заслуховуються пояснення заявника та скаржника, інших осіб, яких визначають Загальні збори.
10.4. Рішення Загальних зборів щодо розгляду заяв та скарг є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, визначених законодавством України.


11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ.


11.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, встановленого законодавством України.
11.2. Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю відповідно до законодавства України.
11.3. Асоціація, в разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, подає та оприлюднює звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.


12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.


12.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
1) за рішенням, прийнятим Загальними зборами Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
12.2. Асоціація може бути припинена за рішенням Загальних зборів у будь-який час шляхом прийняття рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
12.3. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається у порядку, встановленому статутом та законодавством України. Загальні збори Асоціації створюють ліквідаційну комісію або доручають Президенту здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.
12.4. У разі саморозпуску Асоціації його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
12.5. Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
12.6. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.
12.7. Право участі в Асоціації є особистим немайновим правом Учасника і не може окремо передаватися чи відчужуватися іншій особі.


13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ


13.1. Дійсний Статут набирає силу з дня його державної реєстрації.
13.2. Дійсний Статут втрачає силу з моменту виключення Асоціації з єдиного державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.
13.3. Усі зміни до Статуту затверджуються Загальними зборами і підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів. Зміни до Статуту вносяться шляхом внесення змін чи викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.
13.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники Асоціації керується чинним законодавством України.

14. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ

0 коммент.: